Jaarverslag 2021 Stichting BespaarGarant

BespaarGarant is de nieuwe open standaardmethode om utiliteitsgebouwen van bedrijven en instellingen te verduurzamen op basis van een technische prestatiegarantie en financiering uit lagere energiekosten. BespaarGarant is een gezamenlijk initiatief van Techniek Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NVDE en Koninklijke Bouwend Nederland. Dit jaarverslag geeft een samenvatting van de ontwikkelingen in 2021.

Oprichting Stichting BespaarGarant

Op 4 maart 2021 is de naams- en statutenwijziging gepasseerd voor de ‘slapende’ stichting Duurzame Energieconferenties die daarmee voortgezet kon worden als Stichting BespaarGarant. Om BespaarGarant als open marktstandaard maatschappelijk te borgen op een manier waarin de belangen van haar primaire stakeholders in een goede balans met elkaar worden gebracht, vormen afgevaardigden vanuit de samenwerkende brancheorganisaties (MKB-Nederland, VNO-NCW, Techniek Nederland, Bouwend Nederland en NVDE) het bestuur van Stichting BespaarGarant.

Voor het optimaal functioneren van het ecosysteem, besteedt Stichting BespaarGarant de bureauorganisatie en de procesbegeleiding van BespaarGarant projecten uit aan Fit Our Future BV. Als bedenker en ontwikkelaar van de BespaarGarant methode faciliteert Fit Our Future (FOF) deze rol van borgingsbureau tegen resultaat-afhankelijke kosten. Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De stichting BespaarGarant hoeft hierdoor zelf nauwelijks ondernemend risico te nemen.

Start van marktintroductie

Na een uitgebreid gezamenlijk ontwikkeltraject van de BespaarGarant methode in 2020, is  in 2021 een start gemaakt met marktintroductie door training en accreditatie van eerste BespaarGarant aanbieders en werving van eerste BespaarGarant pilotprojecten. De betrokken brancheorganisaties hebben deze werving ondersteund door BespaarGarant via hun kanalen en vakbladen onder de aandacht te brengen bij hun achterban. BespaarGarant is bovendien opgenomen in het nieuwe ontzorgingsplatform Duurzaam Energie Besparen (www.deb.nl)

  • Ontwikkeling aanbodzijde markt: training van BespaarGarant aanbieders 
    De BespaarGarant methode is een open standaardmethode waarmee bouw- en installatiebedrijven zakelijke klanten laagdrempelige financiering en ontzorging kunnen aanbieden zonder daarbij zelf financiële risico’s te lopen. Om BespaarGarant te kunnen aanbieden dienen uitvoerende partijen een training te volgen in de BespaarGarant methode. Hiervoor dient minimaal één medewerker binnen het bedrijf de online training over de BespaarGarant-methode te hebben gevolgd. Daarmee is het bedrijf geaccrediteerd om BespaarGarant-projecten uit te voeren. In 2021 zijn 25 aanbieders en adviseurs getraind waarvan 17 geaccrediteerd als BespaarGarant aanbieder.

  • Ontwikkeling vraagzijde markt: sales- en marketingactiviteiten 
    Afgelopen jaar is het BespaarGarant team gestart met de werving van de eerste potentiële BespaarGarant projecten. Inmiddels hebben zich reeds diverse geïnteresseerde bedrijven en maatschappelijke instellingen aangemeld. Met deze partijen zijn intakegesprekken gevoerd om vast te stellen welke financieringsvormen passen bij de beoogde verduurzamingsprojecten en bedrijfseconomische uitgangssituatie. Er is vooral veel interesse in de off-balance financiering. In 2021 zijn 6 eerste concrete pilotprojecten geworven en een pijplijn met diverse kansrijke leads. Gemeente Amsterdam, de provincie Overijssel en Gelderland hebben subsidie beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van aanvullende BespaarGarant pilot-projecten. De provincies Noord-Brabant en Noord-Holland hebben aangegeven om binnenkort vergelijkbare subsidies te willen aanbieden. 

Uitwerking van BespaarGarant Fonds

Om een energie-besparing-als-een-dienst-model vanuit BespaarGarant te kunnen aanbieden, wordt samen met Rijk (BZK/EZK) en investeringsfondsen (Invest-NL, Triodos bank en BNG Bank) uitwerking gegeven aan een BespaarGarant Fonds. Dit publiek-privaat investeringsfonds investeert in BespaarGarant projecten en brengt vervolgens bij de opdrachtgever een vergoeding per bespaarde kWh in rekening. Eén van de voordelen hiervan is dat er geen extra financiering op de balans van de opdrachtgever komt. Deze behoudt hiermee de financieringsruimte voor de kernactiviteiten. Dit wordt off-balance financiering genoemd.

In 2021 is daartoe met subsidie van het Rijk (BZK) de opzet van het BespaarGarant Fonds ontwikkeld samen met Rebel Group en PWC. Deze opzet en de daaraan verbonden BespaarGarant methode zijn vervolgens beoordeeld in due diligence en akkoord bevonden door AT Osborne:

  • BespaarGarant methode: processen en procedures, handleiding, projectenportal, diverse varianten van standaard energie prestatiecontracten, accountantsbeoordeling, TCO-calculator, M&V plan (betreft energiemonitoring), kwaliteitseisen (bv eisen aan de besparingsberekeningen), trainingen en examinering van uitvoerende partijen en adviseurs.
  • BespaarGarant Fonds opzet: ontwikkelplan, marktonderzoek (vraagkant en aanbodkant), marketing & sales plan, financieel model, financieringsstrategie, risico analyse, governance.

In november 2021 heeft BespaarGarant vanuit BZK een volgende subsidiebeschikking van ruim 116.000 Euro ontvangen voor de turn-key uitwerking van BespaarGarant Fonds door een kwartiermaker en de werving en ontwikkeling van maximaal 10 financieringsgerede pilotprojecten. 

Voornemens voor 2022

In 2022 wil Stichting BespaarGarant de marktintroductie voortzetten en verder opschalen. De focus van het BespaarGarant team, stichtingsbestuur en het Rijk richt zich vooral op het definitief tot stand brengen van de fonds-structuur en verdere uitbouw van het aantal financieringsgerede projecten. 

Geplaatst in Geen categorie.